Gedragscode Sponsoring

Begripsverklaringen

Lid: Patiënten, ouders of voogden die statutair lid zijn van de vereniging voor patiënten met E.P.P.  Waar “leden“ staat vermeld in de tekst, moet dit zijn: “de leden en de vereniging voor patiënten met E.P.P. zelf”
Code: deze gedragscode fondsenwerving en sponsoring
Fondsenwerving: het (ver)werven van gelden uit bijv. donaties, erfstellingen, legaten, private subsidies en sponsoring
Sponsoring: het door een derde partij ter beschikking stellen van gelden, goederen of diensten aan een patiëntenorganisatie, in ruil voor een tegenprestatie aan de derde partij (de sponsor)

Inleiding

Deze gedragscode is geldend en leidend voor de leden van de vereniging voor patiënten met E.P.P.  en betreft het verantwoord werven en gebruiken van externe fondsen en sponsoring van commerciële partijen.

De basisprincipes van deze code zijn dat:
‒ leden van financiers onafhankelijke patiëntenorganisaties zijn en blijven, en altijd zelf, los van financiers, hun eigen koers en beleid blijven bepalen;
‒ leden transparant communiceren over de gelden die zij direct of indirect ontvangen en zich houden aan relevante financiële wet -en regelgeving;
‒ leden de schijn van belangenverstrengeling met, of beïnvloeding door, externe financiers voorkomen.
‒ De leden van de de vereniging voor patiënten met E.P.P. onderschrijven deze principes en handelen in de geest van deze principes.

1. Uitgangspunten waar leden aan dienen te voldoen

1.1. Mede gelet op de maatschappelijke rol en positie van de leden dienen fondsenwerving en sponsoring aantoonbaar bij te dragen aan de doelstellingen en doelen van de ontvangende lidorganisatie. De onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geloofwaardigheid van de ontvangende lidorganisatie mag er niet door worden geschaad.

1.2. De lidorganisatie gaat alleen in zee met die personen, bedrijven en organisaties die het patiëntbelang, het belang van de lidorganisatie en het publieke belang, niet kunnen schaden. Voor bedrijven en organisaties geldt bovendien dat zij zich houden aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inclusief de gedragscode van de eigen sector of koepelorganisatie.