Gedragscode vrijwilliggers

Gedragscode EPP-vereniging

Vooraf

De EPP vereniging hecht aan goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen de EPP-vereniging wordt gehanteerd.

Artikel 1. Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
•onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
•onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
•dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie worden verstaan:
voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:
elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2. Doel en algemeen uitgangspunt
•Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de EPP-vereniging als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
•De EPP-vereniging neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
•De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de EPP-vereniging en van de professionele houding van de vrijwilligers en bestuursleden van EPP-vereniging.

Artikel 3. Status en reikwijdte
•De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
•De gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van de EPP-vereniging.
•De EPP-vereniging draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4. (Vrijwilligers)contract
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5. Arbeidsomstandigheden en werkvloer
•De omgang tussen vrijwilligers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
•Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan.
•Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 6. Uitvoering van de gedragscode door vrijwilligers en derden
•Deze gedragscode wordt door de EPP-vereniging aan alle vrijwilligers bekendgemaakt.
•Van derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 7. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de EPP-vereniging belast.

Artikel 8. Vertrouwenspersoon
In geval van het vermoeden van of gevoelens van ongewenst gedrag kan een lid of vrijwilliger hierover in contact treden met de vertrouwenspersoon van de EPP-vereniging. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en strikt vertrouwelijk. De vertrouwens persoon adviseert en kan bemiddelen indien er sprake is van wederzijdse toestemming. De vertrouwenspersoon staat genoemd op de website van de EPP-verenigingen de contactgegevens zijn kenbaar gemaakt aan vrijwilligers.

Artikel 9. Klachten
In geval van overtreding van de gedragscode kan een lid of vrijwilliger dit signaleren en daarvan melding maken bij één van de (algemeen) bestuursleden. Deze functionaris draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat, kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures: zie klachtenregeling op de website van de EPP-vereniging.

Artikel 10. Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 3 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.