Gedragscode vrijwilliggers

Gedragscode vrijwilligers

Opgemaakt naar de modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers

Natuurlijk begrijpen wij dat in de Corona tijd, een gewenste minimale afstand van 1,5 meter vanuit de RIVM wordt opgelegd. Desondanks willen we dit nog wel op de website (hopelijk tijdelijk) benoemen.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers en (minderjarige) leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Er zijn bijvoorbeeld leden die aanraking waarderen en leden die het helemaal niet prettig vinden om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle leden en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor leden en kinderen in het bijzonder is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen minderjarigen en (jong)volwassen (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Ook ongewenste seksuele handelingen en contacten tussen volwassen leden, (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar!
Daarnaast zijn andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging ook absoluut niet toelaatbaar. Het betreft naast (seksuele) intimidatie: pesten, bedreigen, discriminatie, mishandeling en belediging.

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze leden, (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers een gedragscode opgesteld. De gedragscode voor leden (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers bestaat uit twee delen:

(A) regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor (minderjarige) leden én vrijwilligers en

(B) de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons in de vereniging een vrijwilligerstaak uitoefent vragen wij je deze gedragscode door te nemen zodat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Het derde onderdeel (C) is een opgave van de algemene gedragsregels die voor alle leden en bezoekers (familie, medici en buitenlandse leden) van de vereniging gelden.

A. De gedragsregels voor (vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers

(vrijwillige) begeleiders,  (vrijwillige) bestuursleden, ouders en/of verzorgers worden hierna aangeduid als ‘begeleider’.

Onderstaande regels laten de regels in Reglement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo onverlet

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen leden zich veilig en gerespec­teerd voelen;

2. De begeleider onthoudt zich ervan leden te bejegenen op een wijze die hen in zijn waardigheid aantast

3, De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is c.q. van volwassen leden dan dat deze leden toelaten

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag;

5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van volwassen leden. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en volwassen leden die niet door beide personen gewenst zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag;

6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;

7. De begeleider zal tijdens de ALV, de patiëntendagen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de openbare ruimte, kamer, sanitair of aanwezige slaapplaats

8. De begeleider heeft de plicht leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een die bij leden en minderjarige in het bijzonder is betrokken, wordt nageleefd;

9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het be­stuur aangewezen personen;

10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;

11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag (met minderjarigen) en sanctiebeleid

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Het gaat hierbij om elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, opzettelijk of onopzettelijk, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten en/of;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels / reglementen niet in voorzien en/of;
  • plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of;
  • andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van het lid leidend. Dit wil zeggen dat wij, wanneer een lid zegt ongewenst gedrag te ervaren, dit uiterst serieus nemen. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:

  • Seksuele intimidatie
  • Pesten
  • Bedreiging
  • Discriminatie
  • Mishandeling
  • Belediging

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten als lid en/of van vrijwilligerswerk en doorgeven van de melding c.q. klacht conform het Reglement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo. Gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 20 september 2020 vastgesteld door het bestuur van de vereniging voor patiënten met EPP en zal op de eerstvolgende ALV  als onderdeel van het huishoudelijk reglement ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging voor patiënten met EPP.

C. De gedragsregels voor alle leden en bezoekers van de vereniging

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is, discrimineer niet en sluit niemand buiten;

2.Ik gedraag mij sportief;

3. Ik ben zuinig op de materialen van de vereniging;

4. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft, val de ander niet lastig en berokken hem/haar geen schade;

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts)positie;

6. Ik doe niet mee aan pesten, schelden, uitlachen of roddelen;

7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;

8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;

9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;

10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk;

11. Ik ben een voorbeeld voor andere leden, begeleiders en/of bezoekers;

12. Alleen de trainer/coach geeft tijdens wedstrijden aanwijzingen aan het team, omstanders supporteren op positieve wijze;

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Leden en/of bezoekers kunnen door het bestuur voor korte of lange tijd worden uitgesloten van de toegang tot verenigingsactiviteiten. Het bestuur zal alvorens tot uitsluiting over te gaan, hoor en wederhoor toepassen.

NOTE:
Deze gedragscode zal in de eerstvolgende ALV in 2020 of 2021 worden besproken en bij goedkeuring worden doorgevoerd. Ook zullen in navolging van het akkoord ieder lid van onze vereniging deze gedragscode laten ondertekenen.